• Cele Samorządu Uczniowskiego

   • 1.Rozwój samorządności szkolnej, zgodnej z demokratycznymi zasadami współżycia społecznego. 

    2.Stwarzanie warunków do aktywności społecznej. 

    3.Integracja uczniów Szkoły oraz kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli i samooceny. 

    4.Kreowanie twórczej atmosfery Szkoły, sprzyjającej samorealizacji, nauce i poszerzaniu własnych zainteresowań. 

    5.Przejmowanie współodpowiedzialności za sprawy związane ze Szkołą poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw w zakresie wewnętrznej organizacji życia uczniów w Szkole. 

    6.Dbanie o dobre imię Szkoły. Kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

    7.Kształtowanie właściwego stosunku wobec kultury narodowej. 

    8.Kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawnych rówieśników, osób chorych i starszych. 

    9.Kształtowanie umiejętności dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. 

    10. Podnoszenie świadomości ekologicznej.  

   • Zadania Samorządu Uczniowskiego

   • 1.Organizowanie społeczności uczniowskiej. 

    2.Integracja społeczności uczniowskiej. 

    3.Reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec władz Szkoły.

    4.Rzecznictwo interesów ogółu społeczności uczniowskiej, przedstawianie opinii i postulatów uczniów. 

    5.Współdziałanie z władzami Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki. 

    6.Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno - krajoznawczych. 

    7. Aktywizowanie uczniów w celu rozmaitych prac na rzecz Szkoły; inspirowanie do udziału w pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego.

     8.Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. 

    9.Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w Szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym. 

    10.Rozstrzyganie sporów między uczniami; zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się podejmowanie prób mediacji